• 1
  • slider
  • slider
  • 3c
11 2c2 2c2 3c3

ORGANISING COMMITTEE

Patron
Dr. R Guleria

Organising Chairperson
Dr. GK Rath

Organising Secretary
Dr. Sushma Bhatnagar

Joint Secretary
Dr. Seema Mishra

Organising Committee

Dr. Sanjay Thulkar
Dr. SVS Deo

Dr. Rakesh Garg
Dr. Nishkarsh Gupta

Dr. Vinod Kumar
Dr. Sachidanand Jee Bharti

Advisory Group

Dr. Atul Sharma
Dr. Sunil Kumar
Dr. Sameer Bakhshi
Dr. Ajay Gogia

Dr. DN Sharma
Dr. Prabhat Singh Malik
Dr. Raja Pramanik

Dr. Ekta Dhamija
Dr. Mukesh Yadav
Dr. MD Ray